Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

    Download de Algemene voorwaarden als PDF

   


   

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden van Huisartswinkel.nl | QRS gevestigd te Eindhoven, aan Flight Forum 1500

  1.Toepasselijke voorwaarden

  a) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten inzake het leveren van goederen en het verrichten van diensten waaronder begrepen de installatie of bedrijfstelling van geleverde goederen, en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen;

  b) Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Huisartswinkel.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

  c) De door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In het laatste geval hebben de voorwaarden van Huisartswinkel.nl te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

  2.Offerte; totstandkoming overeenkomst

  a) Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van Huisartswinkel.nl geheel vrijblijvend en komt een Huisartswinkel.nl bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering tenzij Huisartswinkel.nl uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen;

  b) Huisartswinkel.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

  c) Een samengestelde prijsopgave verplicht Huisartswinkel.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders;

  d) De overeenkomst tussen Huisartswinkel.nl en cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

  e) Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Huisartswinkel.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Huisartswinkel.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Huisartswinkel.nl zijn verstrekt, heeft Huisartswinkel.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat cliënt de gegevens aan Huisartswinkel.nl ter beschikking heeft gesteld. Huisartswinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door Huisartswinkel.nl is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

  f) Indien cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Huisartswinkel.nl gehouden is, dan is cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Huisartswinkel.nl daardoor direct of indirect ontstaan.

  3.Prijzen

  a) Alle door Huisartswinkel.nl genoemde prijzen zijn inclusief en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten en is franco plaats van aflevering;

  b) In geval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is Huisartswinkel.nl gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

  4.Levering; afname

  a) De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen.

  b) Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt Huisartswinkel.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Huisartswinkel.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst;

  c) Huisartswinkel.nl is tot het doen van deelleveringen bevoegd;d) Huisartswinkel.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren;

  d) De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering niet als overschreden indien cliënt niet binnen veertien kalenderdagen na de afgifte van de goederen of de uitvoering van de diensten gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt;

  e) Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijke ongedaan making van de tekortkoming onverlet;

  f) Levering geschiedt af bedrijf van Huisartswinkel.nl. Cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien cliënt weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Huisartswinkel.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van cliënt. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de cliënt over op het moment waarop zaken aan de cliënt ter beschikking staan;

  5.Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  a) Huisartswinkel.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Huisartswinkel.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van cliënt niet langer van Huisartswinkel.nl kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;

  b) Voorts is Huisartswinkel.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aardzijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huisartswinkel.nl kan worden gevergd;

  c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Huisartswinkel.nl op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Huisartswinkel.nl de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

  d) Indien Huisartswinkel.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan;

  e) Indien de ontbinding aan cliënt toerekenbaar is, is Huisartswinkel.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade daar onder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;

  f) Indien cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Huisartswinkel.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl cliënt, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht;

  g) Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Huisartswinkel.nl , zal Huisartswinkel.nl in overleg met cliënt zorgdragen vooroverdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Huisartswinkel.nl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan cliënt in rekening gebracht. Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Huisartswinkel.nl anders aangeeft;

  h) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Huisartswinkel.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Huisartswinkel.nl op cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar;

  i) Indien cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verrichten de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan cliënt in rekening worden gebracht onverminderd het recht om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

  6.Betalingen

  a) Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen, of anders overeengekomen, na factuurdatum te geschieden;

  b) Heeft Huisartswinkel.nl grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan Huisartswinkel.nl volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen;

  c) De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van cliënt;

  d) Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente;

  e) Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door cliënt verschuldigde bedrag met een minimum vaneen bedrag groot €250,-.

  f) Huisartswinkel.nl heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Huisartswinkel.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Huisartswinkel.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan;

  g) Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Huisartswinkel.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Cliënt die geen beroep toekomt op afd. 6.5.3 (art. 231 toten met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

  7.Overgang van risico en eigendom

  a) Het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering;

  b) De eigendom van geleverde zaken gaat pas op cliënt over nadat is voldaan aan de tegenprestatie voor door Huisartswinkel.nl aan de cliënt krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekort schieten in nakoming van zodanige overeenkomsten;

  c) Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten vanHuisartswinkel.nl veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om Huisartswinkel.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  Voorts verplicht cliënt zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd houden tegenbrand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aanHuisartswinkel.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Huisartswinkel.nl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt cliënt zich er jegens Huisartswinkel.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn;

  d) Voor het geval Huisartswinkel.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt bij voorbaatonvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Huisartswinkel.nl en door Huisartswinkel.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Huisartswinkel.nl zich bevinden en deze terug te nemen.

  8. Niet toerekenbaar tekortschieten

  a) Huisartswinkel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

  b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Huisartswinkel.nl geeninvloed kan uitoefenen, maar waardoor Huisartswinkel.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Huisartswinkel.nl of van derden daaronder begrepen. Huisartswinkel.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indiende omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Huisartswinkel.nl zijn verbintenis had moeten nakomen;

  c) Huisartswinkel.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij;

  d) Voor zoveel Huisartswinkel.nl ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Huisartswinkel.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelteseparaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  9.Tekortkomingen in goederen en diensten

  a) Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Huisartswinkel.nl te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Huisartswinkel.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Huisartswinkel.nl in staat is adequaat te reageren. Cliënt dient Huisartswinkel.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken;

  b) Indien cliënt tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Huisartswinkel.nl opdracht heeft gegeven;

  c) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;

  d) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Huisartswinkel.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door cliënt, ter keuze van Huisartswinkel.nl , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan cliënt voldoen. In geval van vervanging is cliënt gehouden om de vervangen zaak aan Huisartswinkel.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Huisartswinkel.nl te verschaffen, tenzij Huisartswinkel.nl anders aangeeft;

  e) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Huisartswinkel.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van cliënt;

  f) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Huisartswinkel.nl en de door Huisartswinkel.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar;

  g) Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van cliënt kan worden gevergd.

  10. Herroepingsrecht

  Bij producten:

  1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  3.    De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  4.    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


  11. Aansprakelijkheid


  a) Indien Huisartswinkel.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

  b) Huisartswinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Huisartswinkel.nl is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

  c) Voor schade die cliënt aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door Huisartswinkel.nl lijdt, heeft cliënt per volle kalenderweekvertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd;

  d) Schade die niet als schade wegens termijnoverschrijding kan worden gevorderd, wordt vergoed tot in totaal het bedrag van € 1.250.000,-;

  e) Huisartswinkel.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

  f) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Huisartswinkel.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Huisartswinkel.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Huisartswinkel.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, productieverlies, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren gegane informatie, boetes, kortingen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

  g) Het recht op schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schadeschriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan na twaalfmaanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat een dienst is verricht, aan het licht treedt;

  h) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Huisartswinkel.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten;

  i) Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en die tevens behoren tot het concern waarvan Huisartswinkel.nl deel uitmaakt, kunnen tegen een eventuele vordering van cliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Huisartswinkel.nl op grond van deze algemene voorwaarden kan aanvoeren;

  j) Van Huisartswinkel.nl en genoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal vanHuisartswinkel.nl alleen verkregen kan worden.

  12.Vrijwaring

  Cliënt vrijwaart Huisartswinkel.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Huisartswinkel.nl toerekenbaar is. Indien Huisartswinkel.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is cliënt gehouden Huisartswinkel.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Huisartswinkel.nl , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Huisartswinkel.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van cliënt.

  13.Diversen

  a) Op opdrachten van specifieke aard, zoals met betrekking tot montage, software, service e.d. kunnen naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Indien Huisartswinkel.nl goederen levert of diensten verricht die onder de US-Export Administration Act vallen, is cliënt verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen;

  b) Huisartswinkel.nl behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandbrenging van een overeenkomst bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen of software aan cliënt verstrekt. De informatie mag door cliënt slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zalcliënt op eerste verzoek van Huisartswinkel.nl de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Huisartswinkel.nl overdragen;

  c) Huisartswinkel.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving;

  d) Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

  14.Geschillen

  a) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Huisartswinkel.nl partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

  b) De rechter in de vestigingsplaats van Huisartswinkel.nl , de rechter te ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd van geschillenkennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Huisartswinkel.nl het recht het geschil voor teleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;

  c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  15.Vindplaats en wijziging voorwaarden

  a) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch;

  b) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Huisartswinkel.nl;

  c) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

  Huisartswinkel.nl | QRS
  Januari 2018

   

  « terug

   

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Manage cookies